Monthly Archives: ஜனவரி 2008

From Crescent to the Cross (வளர்பிறையில் இருந்து சிலுவைக்கு)ஆங்கிலம் – Philip Ansari

 

table.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}td.pathivu {text-align:center; color:#555;padding:0;margin:0;border:0px none;}tr.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}img.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;display:inline}div.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}input.pathivu {font-family:TSCu_InaiMathi,Latha,TSCu_paranar,TheneeUniTx;}form.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}.pathivu a:link .pathivu a:hover .pathivu a:active .pathivu a:visited {text-decoration:none;padding:0;margin:0;border:0px none;}

அருமை சகோதரர் பிலிப் அன்சாரி அவர்கள் இஸ்லாம் மார்கத்தில் இருந்து இயேசுவை எற்றுக்கொண்டு இப்பொழுது ஒரு போதகராக இருக்கிறார்கள்.அவருடைய அனுபவ சாட்சி இங்கே ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.தமிழில் படிக்க. http://unmaiadiyann.blogspot.com/2007/12/blog-post_28.html

Introduction

The symbol of the Crescent is considered by the Muslims as a sacred one. Though it might have its origin and roots in the Arabian paganism (Robert Morrey in His book, "The Islamic Invasion" in the chapter, "The cult of the Moon god"), it holds a special place in the heart of a Muslim. The Crescent has been used by the Muslims over the centuries for various purposes. It is still used in the national flags of many countries.

An orthodox Background

Likewise, the crescent also had a special meaning for my life too. On the 6th September 1973 was born a little boy baby in India. My parents named me as Syed Ansari. I was born and brought up in a very strong, orthodox Muslim family. My parents were very good and pious Muslims. I was taught all the tenets of Islam right from my childhood. I was taught to read the Qur'an and also to strictly follow all the duties of a true Muslim.

Preliminary Education

Though my father was a good Muslim and wanted to bring me up as a good Muslim, he wanted me to get good education too. He enrolled me in an excellent Christian school in that city. (He still regrets that "mistake" of his). This is where I got lot of chance to hear about Jesus. Though I heard about Jesus from this school, it did not in any way influence me because my father had made the necessary preparations. Every single day, I had Qur'anic classes at home where a special teacher was invited to teach me everything about Islam. They taught me not to believe Christians because they preached and practiced something which the Qur'an said was a lie! So eventually my heart was filled with many misconceptions regarding Christians and Christianity.

The First Encounter

My childhood and my teenage was very sober. The regular Islamic prayers and the recitation of the Qur'an hardly helped me improve my inner man's unquenchable thirst. I was dissatisfied, yet was a very strong Muslim.

When I was in my 10th Standard in school (that is the 10th grade), I had quite an experience. There was a teacher for whom I was a pet. She was my biology teacher. She was (emphasis, mine) a Hindu. And one day she comes and tells that she is no more a Hindu but was a Christian. Only two sentences struck me among all that she spoke – " I saw Jesus in a vision and He lifted me out of the miry clay". I argued with her about leaving her religion and forsaking her gods. I asked her too many questions which she was unable to answer. I compared the Qur'an with the Bible and asked her which one was true. She couldn't give me satisfactory answers since she herself was a new Christian. Finally, she said, "Ansari, you might not understand now all that I have said, but a day will come in your life when you will understand and I will be praying for you until such a time"

True enough I did not understand what she said but I believe that she prayed for me (and it is true that she prayed continually as she said it later to me).

"I was cornered so that I could SEE"

The days passed after this very first personal encounter. After this I had so many people come and share the gospel to me. I always either ridiculed them or scared them away. It will be either a group of Christians or some individual with a few tracts in his hand.

Two years later after the first encounter, a great crisis arose in my family. My father and mother were on the verge of divorce and I was left with the choice of picking sides and whom to live with. I chose to be with my mother and my younger sister since they would need my help more than my father. I was worried about my future and the future of my leftover family. I had a great desire to become a Medical doctor right from my Childhood. Now that very desire seemed to be at stake.

"Ansari, Try Jesus"

It was on the 24th December 1990, that there was a great fight that ensued between my mother and father. It first started as a verbal duel and later on more fiercely. I just entered the scene coming back from my library and I saw what was going on. I also joined the verbal duel. I was so depressed, that at left the house at about 8.30 pm and went to park just to sit there and relieve off my tension.

As I was sitting there, many things passed my mind. The fear of an uncertain future and the family problems bore heavily on me. I was on the verge of suicide.

At that precise moment, I heard a voice behind me saying, "Ansari, Try Jesus". The voice was masculine, strong, persuasive yet, very soft and soothing. I turned back to see the person who belonged to that voice. To my surprise, I saw no one. Then I started to get engrossed in my own thoughts. Again that voice spoke the same words. I thought that my mind was playing tricks on me. Again I heard that voice. It was then I realized that the voice had a divine note. All the confusion in my mind just vanished into thin air and I started pondering about the voice. Tens of questions started arising in my mind about that mysterious voice that I had just heard. What kind of a voice is this? Who is speaking to me? Why should I, a Muslim try Jesus who is a Christian god? My religious piety was holding me back while a voice in my heart said, there is nothing wrong in giving Jesus a "Try". I was totally confused and I didn't know whom to turn to.

At that juncture, I was reminded of my teacher who had shared her testimony to me about two years ago. I thought that she was the best person to answer all my questions. So I reached her house at about 9.30 pm. She welcomed me very warmly. I sat in her house not knowing how to start the conversation. The she broke the ice. She asked me what the problem was. I then told her the whole story. She smiled and then said that the Lord has chosen me to reveal His Love. She started explaining the gospel to me and as she spoke Divine Peace filled my heart.

My First Christian Church Experience

The next day was Christmas. She invited me to the Church. I stood in one corner and took the very last seat. It was all a very new experience to me and I just sat there. Finally the pastor arose and shared the message of Christmas that Jesus came into this world to die for our sins. The word of God touched my soul. I felt the Lord softening my heart. I felt the peace of the Lord even as the message was preached. When the altar call was given, I was the first person to give my life to the Lord.

I don't know whether for others Christmas is special or not. Some even say that December 25th is not the exact date that Jesus was born. But to me it will always hold a special meaning because Christmas was the day that Jesus was "Born" in my heart.

Persecuted

As I gave my life to the Lord, it was a joyous experience. But I was advised by my teacher to keep it as secret as possible. She said that my parents might not like it. After Jesus came in my heart, it was not that the situations around me changed in any way. In fact they just grew worse. But my confusion changed and I knew in the bottom of my heart that He will take care of everything.

Meanwhile, my family separated. My dad divorced my mom and I had to live with her. Since I sided my mom, my father totally forsook me. As the days went by, my mother came to know of my conversion. The Lord had led me to take baptism. I obeyed it. When my mom knew about it, she tried all that she can to get me back to Islam. All my relatives and friends were informed, the mosque people were informed about this and every one visited me everyday. The mosque people followed every single activity of mine. I was constantly under their observation but I was not worried. I sensed the protection of the Lord on me.

My mother tried witchcraft against me. She went to a lady who does the witchcraft. But after a while, the lady shooed her away saying that a greater force was protecting me and none of her powers could come near me. (My mother told this to me a few years later when she attended the church for the first time when I was preaching. I showed her verses which say that the Lord protects His people. She then believed in the Lord and I had the privilege of baptizing my own mother!!!)

One of my relatives and his group of friends cornered me once and he put a knife to my throat saying, "You either come back to Islam or I slit your throat". It was the Lord who saved me by sending a person who chased them away. I could keep on going on and on and on about all that I faced. But in short, life is not easy for people who come to Christ from Islam.

During this time I was studying bachelors in zoology and I was also working in the evenings to support my mom and my sister. It was a very difficult time as I did not sleep for more than three hours every day. I struggled to make both ends meet for my family. But the Lord was with me and gave me the necessary strength to do all that. The Muslim friends in the college where I was studying made my life very difficult and every single day the persecution mounted. At last I had to discontinue my studies due to the mounting persecution.

The Call

During this time, I felt that the Lord was calling me for full time ministry. To get prepared for the ministry of the Lord, I enrolled myself in a Bible college in Bangalore. The Lord was with me all through that. Even though I did not have any financial backing, even though there was no one to pay my fees, it was the Lord who miraculously met all the needs of mine.

The Lord helped me to stand first in the college and come out with excellence in academics. I was awarded a gold medal for that. The Lord also helped me to excel in other activities in the college as well.

"Consider it Loss"

While I was still in the Bible College, my father who had left us many years ago returned and started to search me and finally found me too. I went to my native place during the vacation. He took me to his house, a newly built one. Wow! it was a mansion, very big, spacious and fabulous. I only had thought of it in my dreams.

I was so excited and my father wanted to talk to me. He had come to know that I had "become" a Christian. He then said that he was ready to give me all the inheritance, was ready to give me the mansion, was ready to enroll me in a Medical College only if I will leave Christianity and come back to Islam.

He said "I will give you everything if you leave Christianity and come back to Islam" I was in a dilemma, did not know what to do. It was a very good offer that was in front of me. When I struggled with no food and when I worked some meager jobs with meager pay, I had realized what luxury was like.

As I was praying, the Lord spoke to me from Philippians 3:7, "Will you leave everything and come to me? Will you consider everything a loss for my sake?" When the prayer time ended, I had made my decision. I told my dad that I will follow only Jesus and no body could separate me from Him.

Even till this day, he does not understand that decision that I made. He was very angry with me. He called for a meeting of the mosque people and wrote down a bond of agreement denying all the inheritance for me. He said that since I had forsaken Islam, I was not his son anymore. It really pained my heart.

But today, the Lord has renewed my relationship with my father once again. He sees a change in my life. He is not peaceful with his present wife (the second one) but sees me being blessed by the Lord. I call him often and speak to him. Every time I call him, he says that there is something in me that is so different. I've had many chances to tell him that the difference is "Jesus" and I haven't missed one single one. My younger sister is also a believer now as my mother. Remember my dad in your prayers.

"Blessed to be with Him"

The Lord has led me in many beautiful ways after this. The path was not that easy but He was with me. My wedding is another great testimony. The Lord gave me a wonderful wife and has blessed me with two girl children. There were challenges, persecutions, oppositions, difficult times, but the Lord never forsook me at all.

It is through the paths of disaster, hunger, affliction, poverty, rejection that the Lord chose to take me through. Many a time being rejected by my parents for "becoming a Christian", I was sent out of the house and have slept many times on the road side or in the church. But today God has exalted me and I could see and feel his blessings in my life.

Keep praying that the Lord would use me in the future for His glory and that He would use me as an instrument in extending His kingdom.

Hope this has been a blessing!!! God bless you!!!

Yours in His vineyard

Philip Ansari

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லா, இஸ்லாம், குரான், பிலிப் அன்சாரி, மத மாற்றம், முகமது, From Crescent to the Cross

ஞானஸ்தானம் பெற்ற 11 ஈரானியர்கள்(முஸ்லீம்கள்)

ஞானஸ்தானம் பெற்ற 11 ஈரானியர்கள்(முஸ்லீம்கள்)

table.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}td.pathivu {text-align:center; color:#555;padding:0;margin:0;border:0px none;}tr.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}img.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;display:inline}div.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}input.pathivu {font-family:TSCu_InaiMathi,Latha,TSCu_paranar,TheneeUniTx;}form.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}.pathivu a:link .pathivu a:hover .pathivu a:active .pathivu a:visited {text-decoration:none;padding:0;margin:0;border:0px none;}

TORTURED14.jpg picture by unmaiadiyaan
 
 

ஈரனிலுள்ள

கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் உறுதியான நம்பிக்கையும்,வல்லமையான சாட்சிகளாகவும் இருக்கின்றனர்.அவர்கள் ஒவ்வொருவரின் சாட்சியும் இன்றைக்குக் கிறிஸ்தவர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற பல ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியரைத் தொடக்கூடியதாக இருக்கின்றது.

சமீபத்தில்

அவர்களில் 11 பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் சிலாக்கியத்தைத் தேவன் எனக்கு தந்தார். பாதுகாப்புக் கருதி அவர்களது பெயர்கள் மற்றும் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தை நாங்கள் குறிப்பிடவில்லை. எண்ணிக்கையின் படி இராசியக் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாமல் ஐரோப்பாவில் 60 ஆயிரம் ஈரானியக் கிறிஸ்தவர்களும்,அமேரிக்காவில் 77 ஆயிரம் பேரும் உள்ளனர்.அமேரிக்காவில் மட்டும் இரகசியக் கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1 இலட்சம் முதல் 3 லட்சமாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே இவர்கள் அனைவரும் தங்களது விசுவாசத்தில் உறுதியாக நின்று தங்களுக்கு நேரிடுகிற உபத்திரவங்களைத் தைரியமாக சந்திக்கும்படி தயவு செய்து இவர்களை உங்களது ஜெபத்தில் தாங்குங்கள் .

ஈரானில்

1979ல் புரட்சி நடந்ததில் இருந்து இதுவரை இல்லாத அளவு இஸ்லாமியர் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றனர் .ஆசியாவில் பல்வேறு பகுதிகளான ஈரான்,சவுதி அரேபியா ,ஏமன்,பூட்டான்,நேப்பாளம் ,மியான்மார்,திபெத்,வங்காள தேசம் ,அப்கானிஸ்தான்,பாக்கிஸ்தான் மற்றும் இலங்கையில் ஊழியம் செய்து வருகிறோம் .சுவிசேம் சந்திக்கப்படாத மக்களை படக்கதை,இலக்கியங்களை பல்வேறு மொழிகளில் கொடுத்து மக்களை சந்தித்து வருகிறோம்.தொடர்ந்து ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள் .

 

SOURCE;TORTURED FOR CHRIST-FEB-2007

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இஸ்லாம், ஈரான், கிறிஸ்தவம், குரான், குர்ஆன், முஸ்லீம்

குரான் அல்-ஃபுர்கான்

குரான் அல்-ஃபுர்கான்

table.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}td.pathivu {text-align:center; color:#555;padding:0;margin:0;border:0px none;}tr.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}img.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;display:inline}div.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}input.pathivu {font-family:TSCu_InaiMathi,Latha,TSCu_paranar,TheneeUniTx;}form.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}.pathivu a:link .pathivu a:hover .pathivu a:active .pathivu a:visited {text-decoration:none;padding:0;margin:0;border:0px none;}

 
http://tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4692#4692
 
THE TRUE FURQAN – உண்மையையும் பொய்யையும் பிரித்துக் காட்டும் புத்தகம்

குர்-ஆனில் 114 அதிகாரங்கள் உள்ளன. குர்-ஆனின் 25வது அத்தியாயத்திற்கு பெயர் "அல்-ஃபுர்கான்" என்பதாகும். அதாவது, நல்லது கெட்டது(உண்மை, பொய்) எது என்று பிரித்துக்காட்டும் புத்தகம் என்று பொருள். இந்த ஃபுர்கான் அதிகாரத்தில் 77 வசனங்கள் உள்ளன.

"குர்-ஆனின் ஒரு அதிகாரத்தைப் போல் உங்களால் உருவாக்க முடியுமா என்று" அல்லா , இஸ்லாமியர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு சவால் விடுகிறார்.

 

Quote:
குர்-ஆன் 2:23-24

இன்னும், (முஹம்மது (ஸல்) என்ற) நம் அடியாருக்கு நாம் அருளியுள்ள (வேதத்)தில் நீங்கள் சந்தேகம் உடையோராக இருப்பீர்களானால், (அந்த சந்தேகத்தில்) உண்மை உடையோராகவும் இருப்பீர்களானால் அல்லாஹ்வைத்தவிர உங்கள் உதவியாளர்களை(யெல்லாம் ஒன்றாக) அழைத்து (வைத்து)க்கொண்டு இது போன்ற ஓர் அத்தியாயமேனும் கொன்டு வாருங்கள். (2:23)

(அப்படி) நீங்கள் செய்யாவிட்டால், அப்படிச் செய்ய உங்களால் திண்ணமாக முடியாது, மனிதர்களையும் கற்களையும் எரிபொருளாகக் கொண்ட நரக நெருப்பை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். (அந்த நெருப்பு, இறைவனையும் அவன் வேதத்தையும் ஏற்க மறுக்கும்) காஃபிர்களுக்காகவே அது சித்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (2:24)

islam-exposed.org தளம் அறிமுகம்

இந்த தளத்தின் தனித்தன்மை என்னவென்றால், இவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள், அதுவும் அரபியில் எழுதியிருக்கிறார்கள், அதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்து இருக்கிறார்கள்.

இந்த புத்தகத்தின் பெயர்: THE TRUE FURQAN ( உண்மையான ஃபுர்கான் )
மொத்த அதிகாரங்கள்: 77

[குர்-ஆனின் 25வது அதிகாரத்தின் பெயர் இவர்கள் வைத்துள்ளனர், இவ்வதிகாரத்தின் மொத்த வசனங்கள் 77 என்பதால், இந்த புத்தகத்தில் 77 அதிகாரங்களாக பிரித்துள்ளனர்]

இந்த புத்தகம் பற்றி என் கருத்து:

நான் முதல் சில அதிகாரங்களை படித்துப் பார்த்தேன். மிகவும் அருமையாக உள்ளது. அதாவது ஒரு ஆங்கில குர்-ஆன் மொழிபெயர்ப்பு படிப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது. மட்டுமல்ல, இந்த புத்தகத்தின் அரபி மொழிபெயர்ப்பை ஒரு முஸ்லீமிடம் கொடுத்தால்(அரபி மொழியின் பொருள் தெரியாதவருக்கு), அவர் இதை படித்து விட்டு, தான் படித்தது "குர்-ஆன்" தான் என்றுச் சொல்வார், அப்படி எழுதியிருக்கிறார்கள். நான் படித்தது ஆங்கிலத்தில் தான்.

முதல் பக்கத்திலேயே (Chapter A ………….. The Blessing) பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று திரித்துவ கொள்கையை மிக அருமையாக எழுதியுள்ளார்கள். அதை கீழே படிக்கவும். எல்லா பக்கங்களும் "படமாக – Image" அரபி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதித்துள்ளார்கள்

SOURCE: http://www.islam-exposed.org/furqan/7.html

மேலும் ஒரு உதாரணமாக, "அன்பு (Chapter 2 …………… Love) " என்ற இரண்டாவது அதிகாரத்தை கீழே படியுங்கள். அதில் புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் காணும் "அன்பு" பற்றிய உயர்ந்த கருத்தை அரபி கவிதையாக எழுதியுள்ளார்கள். அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள்.

SOURCE : http://www.islam-exposed.org/furqan/12.html

உண்மை ஃபுர்கானை படிக்க: http://www.islam-exposed.org/furqan/contents.html
உண்மை ஃபுர்கான் முகப்புப் பக்கம்: http://www.islam-exposed.org/index.htm
தள நிர்வாகிகளின் விலாசம். We prefer to have mail sent to us via our postal address:Omega 2001
P.O. Box 293627
Sacramento, CA 95829

முடிவுரை:

இந்த தள அறிமுகம், கிறிஸ்தவர்களை உட்சாகப்படுத்தவும், பைபிளின் கருத்துக்கள், குர்-ஆன் மொழிநடையில் இருப்பதை கண்டு,படித்து பயன்பெறவும், இங்கு கொடுத்துள்ளேன். மற்றபடி, இஸ்லாமியர்களை புன்படுத்த அல்ல. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம், இந்த ஃபுர்கான் புத்தகத்தின் சில அதிகாரங்களை படித்துப் பார்க்கும்படி கிறிஸ்தவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ஒரு தலைப்பைப் பற்றி பைபிள் என்ன சொல்கிறது, குர்-ஆன் என்ன சொல்கிறது என்று அறிய அதற்குரிய தலைப்புகளை(அதிகாரத்தை) சொடுக்கி படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ஃபுர்கான் புத்தகத்தின் அதிகாரங்களின் பட்டியல்:

Cover ……………….. The True Furqan
Introduction ……….. Special Introduction
Contents ……………. Contents

Chapter A ………….. The Blessing
Chapter 1 ………….. The Opening
Chapter 2 …………… Love
Chapter 3 …………… Light
Chapter 4 …………… Peace
Chapter 5 …………… Faith
Chapter 6 …………… Truth
Chapter 7 …………… Oneness
Chapter 8 …………… The Messiah
Chapter 9 …………… The Crucifixion
Chapter 10 …………. The Spirit
Chapter 11 …………. The True Furqan
Chapter 12 …………. The Triune God
Chapter 13 …………. The Sermon
Chapter 14 …………. The Disciples
Chapter 15 …………. The Challenge
Chapter 16 …………. Predestination
Chapter 17 …………. The Apostates
Chapter 18 …………. The Believers
Chapter 19 …………. Repentance
Chapter 20 …………. Righteousness
Chapter 21 …………. The Purification
Chapter 22 …………. The Idols
Chapter 23 …………. Charity
Chapter 24 …………. Women
Chapter 25 …………. Marriage
Chapter 26 …………. Divorce
Chapter 27 …………. Adultery
Chapter 28 …………. The Table Spread
Chapter 29 …………. The Miracles
Chapter 30 …………. The Hypocrites
Chapter 31 …………. Murder
Chapter 32 …………. The Tribute
Chapter 33 …………. Lying
Chapter 34 …………. The Lost
Chapter 35 …………. The Brotherhood
Chapter 36 …………. Fasting
Chapter 37 …………. The Treasure
Chapter 38 …………. The Prophets
Chapter 39 …………. The Conspirators
Chapter 40 …………. The Illiterates
Chapter 41 …………. The Slanderers
Chapter 42 …………. Prayer
Chapter 43 …………. The Kings
Chapter 44 …………. The Evil One
Chapter 45 …………. Abrogation
Chapter 46 …………. The Shepherds
Chapter 47 …………. The Testimony
Chapter 48 …………. The Guidance
Chapter 49 …………. The Gospel
Chapter 50 …………. The Polytheists
Chapter 51 …………. The Judgement
Chapter 52 …………. The Threat
Chapter 53 …………. The Atrocities
Chapter 54 …………. The Sacrifice
Chapter 55 …………. Fairy Tales
Chapter 56 …………. Paradise
Chapter 57 …………. The Instigators
Chapter 58 …………. False Witnesses
Chapter 59 …………. Prosperity
Chapter 60 …………. The Poor
Chapter 61 …………. Inspiration
Chapter 62 …………. The Rightly-Guided
Chapter 63 …………. The Beatitudes
Chapter 64 …………. The Allies
Chapter 65 …………. The Recitation
Chapter 66 …………. The Infidels
Chapter 67 …………. The Seal
Chapter 68 …………. The Assertion
Chapter 69 …………. The Revelation
Chapter 70 …………. Plagiarism
Chapter 71 …………. The Diligent
Chapter 72 …………. The Marvels
Chapter 73 …………. The Argument
Chapter 74 …………. The Scale
Chapter 75 …………. The Spark of Intelligence
Chapter 76 …………. The Excellent Names
Chapter 77 …………. The Martyr
Chapter Z ………….. Epilogue

God Bless You.

 
http://unmaiadiyann.blogspot.com/2007/10/blog-post_09.html

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல் புர்கான், அல்லா, இஸ்லாம், குரான், குரான் அல்-ஃபுர்கான, சவால், முகமது

கற்பழிப்பில் முகமதுவை பின்பற்றும் பெயர் தாங்கி கிறிஸ்தவர்களும்,கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களும்

எந்த மதங்களை பின்பற்றுகிறவர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் சொல்லப்பட்ட நல்ல காரியங்களுக்கு மாற்றாக நடக்கிறவர்கள் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் .அது சாமியாராக இருக்கலாம்,இமாமாக இருக்கலாம் ,பாதியாராக இருக்கலாம் அல்லது கடவுள் இல்லை என்று சொல்லும் நாத்திகனாகவும் இருக்கலாம்.

ஆனால் இந்த மாதிரி செய்திகளை நாம் முன்னிலை படுத்துவது இல்லை .இணையத்தில் ஓரிரு வலைதளங்கள் பாதிரியார் அதை செய்தார்,கிறிஸ்தவர் இதை செய்தார் என்று பக்கம் பக்கமாக எழுதுவதை காணலாம் .

ஆனால் இந்தியாவில் திருடுவது,கற்பழிப்பது ,கொலை செய்வது இவைகளில் முக்கிய இடம் வகிப்பது எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் என்று உலகில் எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்று பத்திரிக்கையை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு எல்லா பெயர்களையும் குறித்துக்கொண்டு அவர்கள் சார்ந்த இந்து மதத்தை தாக்கி இந்துக்கள் இப்படி செய்தார்கள் என்று சொல்லி தினமும் 200 ,300 பதிவுகள் பதிக்க ஆரம்பித்தால் இணையதளங்கள் முழுவதும் இந்த தளத்தின் கட்டுரைகளாகவே இருக்கும்.

ஆனால் அந்த மாதிரி மலிவான விளம்பரம் தேடிக்கொள்ளா நாங்கள் ஆசைப்படுவதில்லை .அது போலவே இணையம் முழுவது அலாசினால் “வயாகரா, ஆபாச சிடிகள் கடத்தும் ஹஜ் யாத்ரீகர்கள்! , மருமகளின் கற்பழிப்பும், இஸ்லாமிய ஷாரியாவும், 12 வயது முகம்மதை கற்பழித்து கொலை செய்த இமாம் கைது , அல்லா சொன்னதால் மகளை கற்பழித்தேன், ததஜாவின் காம வேட்டை, பாக்கர் பல முறை விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் , ததஜ வின் களஞ்சியம் கலீல் ரசூலின் காம லீலைகள்
“இது போன்ற பல பதிவுகள் கிடைக்கும் இவைகளில் ஒன்றையும் நாம் பெரிது படுத்தி எழுதுவதில்லை .ஆனால் ஒரு சில முஸ்லீம் தளங்கள் கிறிஸ்தவ தளங்களில் வைக்கப்படும் ஆதாரபூர்வமான கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க முடியாமல் கிறிஸ்தவர்களை இழிவு படுத்தும் விதமாக ஒரு சில செய்திகளை வெளியிட்டபடியினால் இந்த பதிவை இடவேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம் .


முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது உலகின் எந்த மத புத்தகங்களை காட்டிலும் பாலியல் ஒழுக்கம் பற்றி தெளிவாக எழுதப்பட்டுள்ள ஒரே புத்தகம் பைபிளின் புதிய ஏற்பாடு மட்டுமே என்பதை முதலாவது தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேன
.
பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு சில ஒழுக்கக்கேடுகள் நல்ல மனிதர்களே செய்த போது ,கடவுளுக்கு பிரியமானவர்கள் செய்தார்கள்,அதனால் அவர்களுக்கு தண்டணை கிடையாது ,அதை வெளியே சொல்லாமல் மறைத்து விட்டு,வேறு மாதிரி எழுதிவிடுங்கள் என்ற கட்டளை கிடையாது. தவறு யார் செய்தாலும் தண்டணை அடைந்துள்ளார்கள்.அதை மறைக்காமல் எழுதி பின் வரும் சந்ததிகள் “இறைவன் பார்வையில் அனைத்து மனிதர்களும் சமமே .யார் தவறு செய்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் நிலை நிறுத்தியுள்ளனர்.

புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் வாழ்நாட்களில் பரிசுத்தராக வாழ்ந்து காட்டினார்.அதை பின்பற்றிய அவருடைய சீடர்களும் அபடியே நடந்து காட்டினார்கள். இயேசுகிறிஸ்து ஒரு பெண்ணை தவறாக பார்ப்பதே இறைவன் பார்வையில் தண்டணைக்குரிய பாவம் என்று சொன்னார்கள்.அவரின் சீடர்களும் பாலியல் இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடத்தக்கதான அநேக அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளனர் .
ஒரே மனைவி திருமணம் செய்யவேண்டும்,பாலியல் ஒழுக்ககேடுகள் காரணத்தால் மட்டும் விவாகரத்து பெறவேண்டும் ,விதவைகள் மறு திருமணம்,விபச்சாரத்தினால் தள்ளப்பட்ட ஆண்களையோ ,பெண்களையோ திருமணம் செய்ய தடை,திருமணத்துக்கு முன் பாலுறவு தவறு ,இப்படி அநேக சட்டங்கள் இயேசுகிறிஸ்துவும்,அவர் மூலம் கேட்டதை அவருடைய சீடர்களும் பிரசங்கிக்கவும் ,அதே போல் தங்கள் வாழ்க்கையில் நடைமுறை படுத்தவும் செய்தார்கள். இதை தவிர வேதத்தில் வேறு தவறு செய்வதற்கு ஆதாரமான எந்த கட்டளைகளும் இல்லை.

துறவறம் கிறிஸ்தவத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று.ஆனால் வேகிறதை பார்க்கிலும் விவாகம் பன்னுகிறது நல்லது என்ற அறிவுரையும் கூடவே உண்டு .திருமண ஆசையிருந்தால் திருமணம் செய்யலாம்.அதை விட்டு துறவறம் என்று சொல்லிவிட்டு பின்பு தவறான வாழ்க்கைக்குள் செல்லுவது மிகப் பெரிய குற்றம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது .

ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ பெயர் தாங்கிகளாக உள்ள ஒரு சிலர் மேலே சொல்லப்பட்ட பரிசுத்த வேதத்தின் வார்த்தகளுக்கு விரோதமாக வேற்று மதக்கோட்பாடுகளை பின்பற்றுகிறார்கள்


.
அது என்ன வேற்று மத கோட்பாடு?

பாலியல் இச்சை வரும் போது அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் திருமணம் என்ற பெயரில் விபச்சாரம் செய்ய அனுமதி அளித்தவர் முகமது. அந்த வழியை பின்பற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். என்ன செய்ய அவர்களுடைய உண்மையாக முன்மாதிரியான இயேசுகிறிஸ்துவை வைக்காமல் முகமதுவை முன்மாதிரியாக வைத்த கிறிஸ்தவ பெயர் தாங்கிகள்.

தனக்கு இச்சை வந்ததற்காக தன் வளர்ப்பு மகனின் மனைவியை அவளுடைய கணவணை கொண்டு விவாகரத்து செய்ய வைத்துவிட்டு திருமணம் செய்தவர் இந்த முகமது .இதற்கு உறுதுணையாக ஏக இறைவன் என்ற பட்டம் கொடுக்கப்பட்ட அல்லா ஒரு புறம். இப்படி கடவுளின் பெயரை உபயோகித்து தவறு செய்ய தூண்டியது முகமது.இன்றைக்கு இதை பின்பற்றும் பெயர்தாங்கி கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் .

எந்த காரணமும் இல்லாமல் விவாகரத்து செய்ய அனுமதித்தவர் முகமது. சட்டை கழற்ற கூட காரணம் இருக்கும்.ஆனால் திருமணம் என்பதை அதைவிட கேவலமாக்கி நினைத்தால் வைத்துக்கொள்ளலாம் ,இல்லையென்றால் விட்டு விடலாம் என்று போதித்த முகமதுவை பின்பற்றும் பெயர் தாங்கி கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் .உடனே ஒரு சில முஸ்லீம்களின் கூக்குரல் எனக்கு கேட்கிறது.” இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஒன்றுக்கு அதிகமாக திருமணம் செய்த முஸ்லீம்களின் எண்ணக்கையை கணக்கு பாருங்கள் என்று அவர்கள் அப்படி செய்யாததற்கு நான் சொல்லும் ஒரே காரணம் அவர்கள் வெறும் பெயர் தாங்கி இஸ்லாமியர்களாக இருப்பது தான்.அவர்கள் பின்பற்றுவது முகமதுவை அல்ல இயேசுகிறிஸ்து சொன்ன வழியையும்,மற்றும் இன்றைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் “இந்து திருமண” சட்டத்தையும் தான்

திருமணம் இல்லாமல் பாலுறவு இல்லை என்று சொன்னது பரிசுத்த வேதாகமம். ஆனால் முகமது வேற்று நாட்டில் இருந்து பலவந்தமாகபிடித்து வந்த பெண்களை எந்தவிதமான திருமண பந்தம் இல்லாமல் உறவு வைத்தும் கொண்டார்.மற்றவர்களையும் தன் வழியை பின்பற்றும்படி அனுமதித்தார் .இவரை பின்பற்றும் பெயர்தாங்கி கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்.

அடிமைப்பெண்களை இச்சைக்கு வைத்துக்கொள்ளுதல்,அழகான பெண்ணைக் கண்டால் அவளை எப்படியாகிலும் அடைந்து விடுதல் இப்படி முகமதுவின் இந்த பட்டியல் நீண்டுகொண்டே போகிறது.அப்படியானால் இதை செய்கிற யாரும் பின்பற்றுவது முகமதுவைதானே
அல்லாமல் பரிசுத்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை அல்ல என்பது நிச்சயம்.

நபிகள் நாயகம் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பில் பங்குகொண்டதாக எழுதிய குர்து எழுத்தாளர் இப்படியும் ஒரு பதிவை இணையத்தில் பார்க்கத்தான் செய்தேன். இவைகளில் இருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால்

நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டியது இயேசுகிறிஸ்துவையும்,அவரது வழிகளையும் தான் .கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் பெயர் தாங்கிகளை அல்ல .

இஸ்லாமியர்கள் என்ற பெயரை தாங்கி அதன் படி நடக்காத நல்ல முஸ்லீம்களை மட்டும் நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் ஆனால் இஸ்லாமையும் ,முகமதுவையும் வெறுத்து ஒதுக்க வேண்டும்.

4 பின்னூட்டங்கள்

Filed under அல்லா, இயேசு கிறிஸ்து, இஸ்லாம், கற்பழிப்பு, குரான், குர்ஆன், முகமது

வாழும் கலை ரவிசங்கர் ஜீ உடன் விவாதம் செய்தவர் நாளை சென்னைக்கு வருகிறார்.

வாழும் கலை ரவிசங்கர் ஜீ உடன் விவாதம் செய்தவர் நாளை சென்னைக்கு வருகிறார்.


Dr.ஜாகிர் நாயகின் முகமூடிகள் சமீப காலமாக கிழிந்து வருகிறது.இருந்தாலும் அவர் பொய்,பித்தலாட்டங்களை அறிவுப்பூர்வமாக அரங்கேற்றி வருகிறார்.

அவரின் வருகை குறித்து உமர் அவர்கள் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு கொடுத்த எச்சரிக்கை


http://tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8400#8400

வருகின்ற 11 (நாளை) முதல் 20 தேதி வரை Dr.ஜாகிர் நாயகின் பீஸ் முகாம் சென்னையில் நடக்க உள்ளது.

எதற்காக ஜெபிக்கவேண்டும் என்ற விவரங்களுக்கு இந்த குறிப்புக்கள் உதவியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன்.

1. இஸ்லாமியர்கள் "அமைதி(Peace) கூட்டம்" என்ற போர்வையில் பல கூட்டங்களை நடத்தி மக்களை குழப்பாமல் இருக்க ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள்.

2. இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் கலந்துக்கொண்டு, பைபிள் பற்றி இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் தவறான கருத்துக்களைச் சொல்லி, கிறிஸ்தவர்களை குழப்பாமல் இருக்க ஜெபித்துக்கொள்வோம்.

3. இதில் பேசப்போகும் ஜாகிர் நாயக் மட்டுமல்ல, மற்ற எல்லா அறிஞர்களும், ஜிஹாத், மற்றும் இஸ்லாமிலிருந்து வெளிவருபவனை கொலை செய்யவேண்டும் என்ற ஷரியா சட்டம் சரியானது தான் என்று வாதாடுபவர்கள், மற்றும் அதை பிரச்சாரம் செய்பவர்கள். இவர்கள் "அமைதி" என்று பேசினால், அது எப்படி உண்மையாக இருக்கமுடியும். இதை எல்லா மக்களும் அறிந்துக்கொள்ள ஜெபிக்கவேண்டும்.

4. அமைதி கூட்டம் என்று சொல்லி, இங்கு மிகவும் ஆர்வமாக பேசும் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள், முதலாவது இஸ்லாமிய நாடுகளில் இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களுக்கு நடக்கும் கொடுமைகளை தட்டிக்கேட்கச் சொல்லுங்கள். இஸ்லாமியர்களின் வார்த்தைகளில் மக்கள் மயங்கி உண்மையை விட்டு விலகாமல் இருக்க ஜெபிப்போம்.

சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷம் போடுவான் என்று வேதம் சொல்வதை எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் உணரவேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்கவேண்டும்.

யாராவது இக்கூட்டங்களில் கலந்துக்கொள்ள விரும்பினால், முதலாவது நம் தளங்களில் எழுதப்பட்டுவரும் கட்டுரைகளை, குறைந்தது நாம் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு அளித்துக்கொண்டு வரும் பதில் கட்டுரைகளையாவது படித்துவிட்டு செல்லும் படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொல்வதை உண்மை என்று நம்பாதீர்கள். அவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால், கடந்த ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 50 கட்டுரைகளையும், பதில்களையும் நாம் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கொடுத்துள்ளோம். ஆனால், இந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மட்டும் அமைதியாக இருந்துவிடுகிறார்கள். பதில் சொல்லமாட்டார்கள், ஆனால், பைபிள் பற்றி, கிறிஸ்து பற்றி பொய்யான தகவல்களை கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்.

எனவே, மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்பது மட்டுமல்ல, எச்சரிக்கை செய்வதும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய கடமை என்று சொல்லிக்கொள்கிறேன்.

இக்கூட்டங்களில் பங்கு பெருபவர்கள், கிறிஸ்தவத்தைப் பற்றிய ஏதாவது புத்தகங்கள் கிடைக்குமானால் கொண்டு வாருங்கள். அதில் சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டை இங்கு பதிவு செய்யுங்கள். யூத இராஜ சிங்கமாம் இயேசுவின் நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும் படி அதற்கு பதில் தர முயற்சி செய்வோம்.

கிறிஸ்தவர்கள் பதில் சொல்லாமல் பயந்துப்போய் மௌனமாய் இருக்கமாட்டார்கள் என்பதை "இவ்வுலகத்தின் அதிபதி" அறியட்டும்.

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லா, இஸ்லாம், குரான், முகமது, ரவிசங்கர், வாழும் கலை, Dr.ஜாகிர் நாயக்

இஸ்லாம்;இயேசுவின் பெயரில் முடவனை சுகமாக்கிய முஸ்தபா,ஆவியானவரால் நடத்தப்படும் அக்பர்

இஸ்லாம்;இயேசுவின் பெயரில் முடவனை சுகமாக்கிய முஸ்தபா,ஆவியானவரால் நடத்தப்படும் அக்பர்


இந்த சாட்சியை ஆங்கிலத்தில் முழுமையாக படிக்கலாம்.அதன் தொடுப்பு; http://www.islamreview.com/testimonials/akbar.shtml

இங்கே அதை சுருக்கி கொடுக்கிறேன்.இந்த கட்டுரைகளை மொழிபெயர்க்க முழு அனுமதி அளித்துள்ள தள நிர்வாகத்துக்கு இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேன்.


என்னுடைய வாழ்க்கை சாட்சி

இந்தியாவில் இருந்து அக்பர்

என்னுடைய பெயர் அக்பர் ,தந்தை முகமது காஜா மொஹினுதீன்,தாய் நவான்பீ

என்னைத் தேடாதவர்களாலே கண்டறியப்பட்டேன், என்னை விசாரித்துக் கேளாதவர்களுக்கு வெளியரங்கமானேன் என்று அப் பவுல் ரோமர் 10:20ல் எழுதியபடி நாங்கள் அவரை தேடாமல் இருந்தும் எங்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் . எனது ஒவ்வொரு மூச்சும் அவரை வாழ்த்த வேண்டும் .இனிய பாடல்களை பாடவேண்டும் என்று நான் வாஞ்சிக்கிறேன் .

என்னுடைய சாட்சி

என்னுடைய குடும்பத்தில 6 வது மகனாக நான் பிறந்தேன். எனது தந்தை மத்திய இரயிவேயில் புகைவண்டி ஓட்டுனராக இருந்தார் .என் தாய் இல்லத்தரசியாக இருந்தார்கள் .அவர்கள் சிறந்த குர் ஆன் ஆசிரியையாகவும் இருந்தார்கள் .இஸ்லாமின் நம்பிக்கைகள் ,கொள்கைகள் மற்றும் போதனைகள் மீது மிகுந்த பற்றுடையவர்கள். இஸ்லாம் மீது உள்ள இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையிலும் ,பயத்திலும் என் பெற்றோர் என்னை வளர்த்தார்கள் .

தேவன்

வெளிப்பட்டார்

என்னுடைய மூத்த அண்ணன் முஸ்தபா ஒரு நாள் சாலையி நடந்துகொண்டிருக்கும் போது தன்னுடைய பெயரைச் சொல்லி கூப்பிடுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டார்

.”

முஸ்தபா “, முஸ்தபா என்னை நோக்கிப்பார்,நான் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் “. அவர் சுற்றி முற்றிப் பார்த்தார் . ஆனால் அவரைத்தவிர வேறு யாரும் அந்த இடத்தில் இருக்கவில்லை. இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது .மீண்டும் இரண்டாவது தடவை சத்தம் வந்த போது , அது மேலே இருந்து வந்தது என்பதை முஸ்தபா உணர்ந்து கொண்டார் . ஆனால் அது யாருடைய சத்தம் என்று யோசித்துக்கொண்டிருக்கும் போதே மின்சார சக்தி போன்ற ஒரு வல்லமை அவரை ஆட்கொண்டு கிறிஸ்தவக் கூடுகை நடந்துகொண்டிருந்த ஒரு சிறு கூடாரத்திற்கு வழிநடத்தியது. அங்கே பிரசங்கியார் இயேசுகிறிஸ்துவைக் குறித்து பிரசங்கித்துக்கொண்டு இருந்தார்.முஸ்தபாவை சுற்ரியிருந்த வல்லமை சொன்னதுஇந்த மனிதர் பிரசங்கிக்கிறவர் தான் உன்னோடே வ்ழியில் பேசினார்“.தன்னோடு பேசினது இயேசு என்று அறிந்தவுடன் ,அவரை தனது இரட்சகராகவும்,ஆண்டவராகவும் முஸ்தபா ஏற்றுக்கொண்டார்.பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் உள்ளத்தில் இடைப்பட்டார்.என்னுடைய சகோதரன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் அவர் இயேசுவை தரிசித்தார். அன்றிலிருந்து அவருக்குள் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது.அதற்கு பிறகு அவர் குர்ஆன் படிப்பதில்லை.எங்களோடு மசூதிக்கு வருவதில்லை.என் பெற்றோர் அவருக்கு கிறிஸ்துவில் இருந்த விசுவாசத்தை கண்டுபிடித்தனர் .

அவருடைய

கிறிஸ்தவ விசுவாசம் எங்களுக்கு விசனமாய் இருந்தது . இஸ்லாமியர்களான நாங்கள் இயேசுகிறிஸ்துவை தேவகுமாரன் என்று விசுவாசிக்கவில்லை. ஒரு நபியாகவே நம்புகிறோம் .

ஆனால்

என் சகோதரன் இயேசுவை தேவகுமாரன் என்று விசுவாசிப்பதினால் என் பெற்றோர் என் சகோதரன் மீது மிகவும் கோபமடைந்தனர்.அநேக நாட்கள் குர் ஆன் மற்றும் வேதத்தைப் பற்றிய விவாதங்களும் நடந்தன.யாரும் வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை .ஆனால் என் சகோதரன் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கும்போது அற்புதங்கள் நிகழ்வதை என் பெற்றோர் கவனித்தார்கள்.கேன்சர் கட்டிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ,குருடர்கள்,முடவர்கள் ,பிசாசினால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் அவர் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபித்தபோது சுகமானார்கள் .

ஒரு

நாள் என்னுடைய அத்தை முறையான உறவினர் ஒருவர் எங்களை பார்க்கவந்தார்கள் .அவர்கள் ” blood hemorrhage என்ற இரத்தம் சம்மந்தமான நோயினால் அவதிப்பட்டு வந்தார்கள் . அநேக நாட்களாய் தொடர்ச்சியாக இரத்தம் வெளியேறியதால் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தார்கள் .என் தாயார் அவர்களை ஒரு நல்ல மருத்துவரிடம் கூட்டி செல்வார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். அப்பொழுது என் தயார் என் சகோதரனிடம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் படி கூறினார்கள் .முஸ்தபா அவர்கள் தலையில் கை வைத்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தவுடனயே அவர்கள் தரையிலே விழுந்தார்கள் .”நான் இவளை விடமாட்டேன்,நான் இவளை விடமாட்டேன்என்ற கூச்சல் அவர்களிடமிருந்து வந்தது. அவர்கள் ஒரு அசுத்த ஆவியினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்துகொண்டோம் .என் சகோதரன் இயேசுவின் நாமத்தை சொன்னபோதெல்லாம் ஆவர்களுக்குள் இருந்த பிசாசு நடுங்கியது .தன்னுடைய கண்களை இறுக ,இறுக மூடிக்கொண்டார்கள்.”நீ யார்‘” என்று அந்த ஆவியை பார்த்து என் சகோதரன் கேட்டபோது,” இந்த பெண்ணுடைய எதிரியால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஆவி நான் , இவளை இந்த நோயால் கொல்லும்படி நான் வந்தேன்“” உன்னால் தான் நான் இவளை விட்டு போகிறேன், வேறு யாராவது இருந்தால் இவளை கொன்றிருப்பேன் .என்று கூறிக்கொண்டு அந்த அசுத்த ஆவி அவர்களை விட்டு வெளியேறியது .அதற்கு பிறகு அவர்கள் பூரண சுகமடைந்தார்கள். அந்த வலியும் இல்லை,ரத்த வெளியேற்றமும் இல்லை . நிறைவான மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் .

என்

கண்காண இவைகளை பார்த்துக்கொண்டு இருந்த எனக்கு அநேக கேள்விகள் எழும்பினது ?

ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அசுத்த ஆவி விலகியது ? மற்ற தீர்க்கதரிசிகளின் பெயரகளில் ஏன் போவதில்லை? முகமதுவின் நாமத்துக்கு ஏன் அசுத்த ஆவிகள் கீழ்படிவது இல்லை? இயேசுவின் நாமத்துக்கு கீழ்படிவதேன்?இயேசுவின் நாமத்தில் என்ன வல்லமையும் ,அதிகாரமும் உள்ளது ?இப்படி பல சிந்தனைகளும், கேள்விகளும் எனக்குள் நிரம்பியது.

சத்தியத்தை

தேடுதல்

திறந்த

இதயத்தோடு உண்மையை தேடி நான் வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன்.வாசித்துக்கொண்டிருந்த போது மாற்கு 16:16-18 வசனங்களுக்கு வந்தேன் .17வது வசனத்தில் சுமார் 2000 வருடங்களுக்கு முன் இயேசு சொல்லொயிருக்கிறார்.” என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன , என் நாமத்தினால் பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள் இதை படித்தபோது என் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டது.எத்தனை ஆச்சரியம் அந்த வார்த்தைகள் இன்றும் ஜீவனுள்ளதாயிருக்கிறது.என் கண் காண அவை நிறைவேறியது .

இந்த

சம்பவம் இயேசுகிறிஸ்துவின் வார்த்தை மீது எனக்கு ஒரு விசுவாசத்தை கொண்டு வந்தது.இயேசுவுக்கு சுவிஷேசம் கொடுக்கப்பட்டது .ஆனால் அவை அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு மட்டும் தான் என்று என்னுடைய இஸ்லாமிய மதத்தலைவர்கள் எனக்கு கற்றுகொடுத்திருந்தனர் .”அப்படியானால் இன்றைக்கும் இயேசுவின் அந்த வார்த்தை எப்படி கிரியை செய்கின்றது ? கண்டிப்பாக வேதத்தில் இயேசு கூறிய அனைத்தும் உண்மையாகத்தான் இருக்க முடியும்.”என்று சொல்லி நான் தொடர்ந்து வேதத்தை வாசித்தேன்.இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றியும் , கிறிஸ்தவக்கொள்கைகளைப் பற்றியும் முஸ்லீம்கள் கூறும் ஆதாரமில்லாத கூற்றுகளுக்ககெல்லாம் எனக்கு பதில் கிடைத்தது.நான் தேவனுடைய வார்த்தையை வேதத்தில் வாசித்ஹ போதுஅது என்னை சரி படுத்தியது .இஸ்லாமிய மத அறிஞர்களால் கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிராக நான் கற்றிருந்த எல்லா தவறான உபதேசங்களையும் புரிந்து கொள்ள உதவியது .

இயேசுகிறிஸ்துவின்

வார்த்தைகளால் என் வாழ்க்கையில் முதல்முறையாக என் மீது மிகுந்த அன்பாயிருக்கிற பிதாவினிடத்தில் பேசவும் , உறவு வைத்துக்கொள்ளவும் அறிந்து கொண்டேன்.முதல் முறையாக என் ஆவியில் இருந்த வெற்றிடம் நீங்கி தேவ அன்பும்,பிரசன்னமும் என்னை நிறைத்தது .சிலுவையில் மரித்து உலகத்தின் பாவத்தை எடுத்துப்போடுவதற்க்காக இயேசுவை அனுப்பினதின் மூலம் வெளிப்பட்ட தேவ அன்பையும் ,அவருடைய தீர்மானத்தையும் , அவருடைய நீயாயத்தீர்ப்பையும் நன்றாக புரிந்து கொண்டேன் .

1998

டிசம்பர் 24-ம் தேதி நான் இயேசுவை என்னுடைய சொந்த இரட்சகராகவும்,ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றேன். அந்த நாளிலிருந்து சுவிஷேசத்தை பிரசங்கிக்கவும்,அழிகின்ற மக்களுக்கு சத்திய வார்த்தைகளை அறிவிக்கவும் என் இருதயத்திற்குள் தேவனுடைய அழைப்பு எரிகின்ற நெருப்பைப்போல் ஏவத்தொடங்கியது.எனவே maltinationational company யிலிருந்து என்னுடைய வேலையை இராஜினாமா செய்துவிட்டு தேவனுடைய பணிக்கு என்னை அர்ப்பணித்தேன்.

ஊழியம்

நானும்

என் சகோதரன் முஸ்தபாவும் சேர்ந்து சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கத் தொடங்கினோம். இந்த செய்தி எங்கள் பட்டணம் முழுவதும் பரவியது.அது என் பெற்றோருக்கு பெரிய அவமானமாக இருந்தது.இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் முன்னுதாரனமாக இருந்த எங்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட இந்த மாற்றம் என் பெற்றோருக்கு அவமானமாயிருந்தது.

ஆனால்

நாளடைவில் தேவன் அவர்களுடைய இருதயத்தை திறந்ததினிமித்தம் என் குடும்பத்தில் ஒருவர் பின் ஒருவராக அனைவரும் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவிடம் வந்தார்கள்.

என்

தாயும், தகப்பனும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்

என்னுடைய மகன்கள் பிரசங்கிப்பது உண்மையென்றால் நான் அதை பற்றி அறிந்துகொள்ளவேண்டும்என்று என் தாய் தேவனிடத்தில் கேள்வி கேட்டார்கள்.அப்படி அவர்கள் ஜெபித்தபோது ஒரு தரிசனம் கண்டார்கள்.அந்த தரிசனத்தில் தன் முழு சரீரத்தில் காயங்களோடு இயேசு காட்சி அளித்தார்.அவருடைய காயங்களிலிருந்து இரத்தம் புரண்டோடியது.அதை கண்ட என் தாயால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை.உடனே அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்.ஆனாலும் என் தந்தைக்கு பயந்து அவர்கள் ஒரு இரகசிய விசுவாசியாக இருந்தார்கள்.

ஒரு

நாள் ரெயிலை ஓட்டிக்கொண்டிருந்த என் தகப்பனார் ஓரிடத்தில் எஞ்சினை பரிசோதிக்கும் படி இறங்கி ,பரிசோதித்துவிட்டு மீண்டும் ஏறியிருக்கிறார். ஏதோ கடித்தது போல் இருந்தது .அதை அவர் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை .வேலை முடித்து வீட்டிற்கு திரும்பிய போது அவருடைய பாதம் மிகவும் வீங்கியிருந்தது .மருத்துவரிடம் சென்றோம் .”இது elephantiasis என்ற வியாதி இதை சுகப்படுத்த மருந்து எதுவும் கிடையாது என்று கூறிவிட்டார் .என் தகப்பனார் மிகவும் மனமுடைந்து போனார்.

நாங்கள்

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு இயேசுகிறிஸ்துவைப் பற்றியும், அவர் சுகப்படுத்துவதையும் கூறினோம்.உடனே என் தந்தை சொன்னார் ,”அவர் என்னை சுகமாக்கினால் நான் அவரில் விசுவாசம் வைத்து என் இரட்சகராகவும்,தேவனாகவும் ஏற்றுக்கொள்வேன்“.நாங்கள் அவருக்காக ஜெபித்து ஒரு பாட்டிலில் எண்ணையைக் கொடுத்தோம்.” இந்த எண்ணை சிலுவையில் இயேசு உங்களுக்காக சிந்திய இரத்தத்தை பிரதிபலிக்கிறது .விசுவாசத்தோடு தடவுங்கள்என்று சொன்னோம் .

அதை

எடுத்து சென்ற அவர் வேலை நடுவில் தனக்கு நேரங்கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதை தடவினார். இரண்டு நாள் கழித்து வீட்டிற்கு திரும்பியபோது அவருடைய பாதத்தில் வீக்கம் முழுவதும் சுகமாயிருந்தது . இந்த அற்புதத்தின் மூலம் இயேசுவை தனது இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார் .ஞானஸ்தானமும் பெற்றார் .

சமுதாயத்திலிருந்து

ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டோம் .

எங்கள்

பகுதியிலிருந்த முஸ்லீம்களால் சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டோம். அருகில் இருந்தவர்களும்,உறவினர்களும் எங்களை கைவிட்டனர். தேவனுக்காக பாட்னுபவிப்பதை ஆசீர்வாதமாக கருதினோம் . அவருக்காக பாடுபட்டதும், இப்போது அனுபவிக்கிறவைகளும் அவருடைய சிலுவை மரணத்திற்கு முன் ஒன்றுமில்லை .

எங்களுடைய

பட்டணத்திலேயே தேவ அழைப்பின் பேரில் சபையை நிறுவி ஊழியம் செய்தோம் .ஆத்துமாக்கள் பெருகினர்.ஊழியமும் வளர்ந்து பெருகியது.

முஸ்லீம்கள்

மத்தியில் ஊழியம் செய்வதற்கு மும்பையில் ஒரு புதிய பணித்தளத்திற்கு தேவன் வழிநடத்தினார். நானும் என் மனைவி சூசனும் 2005- ல் மும்பைக்கு இடம் பெயர்ந்தோம் .

இயேசுவுக்காக

இஸ்லாமியர்களை ஆதாயம் செய்யும் ஊழியம் ;

இந்த

ஊழியம் இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் நடக்கிறது.இந்த Winning Muslims For Christ Ministry யின் தரிசனம் ,சபைகளில் இஸ்லாமியர்களைக் குறித்த பாரத்தை அளிப்பதும் ,இஸ்லாமியர்களுக்கான ஊழியத்தை செய்வதற்கு சபைகளை பக்குவப்படுத்துவதும். இந்த ஊழியத்தின் பயிற்சி முகாம்களையும் ,கருத்தரங்குகளையும் ,சிறப்பு வகுப்புகளையும் நடத்தி சபைகளையும் ,தனி னபர்களையும் முஸீம் சுவிசேஷத்திற்கு தயார்படுத்துகிறது.

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லா, இஸ்லாம், காபா, கிறிஸ்து இயேசு, மதமாற்றம், முகமது, முஸ்லீம்

பிஸ்மில்லா ஹிர் ரஹ்மானி ரஹீம்

அளவற்ற அருளாளனும்

,நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக (அஸ்லாமு அலைக்கு வ ரஹமத்துல்லாஹு பரகத்)

அன்பான இணைய சகோதரர்களே

,

முதலாவது நாம் எந்த பிண்ணணியில் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து உண்மை நிலையை ஆராய்ந்து பார்க்கும் மனநிலையோடு இந்த கட்டுரையை அலசினால் கண்டிப்பாக நாம் நினைப்பதுதான் சரி என்ற நிலையில் இருந்து கொஞ்சம் இறங்க வேண்டியதாக இருக்கும்

.

ஆபிரஹாமின் மதங்கள் என்று இணையத்தில் செல்லமாக

(கேவலப்படுத்தும் விதமாக) அழைக்கப்படும் யூத,கிறிஸ்தவ,இஸ்லாமிய மதங்கள் ஏதோ ஒரு வழியில் ஆபிரகாமை சொந்தம் கொண்டாடியே வருகிறது .

இதில் முதல் இடத்தில் இருப்பது யூதர்கள்

.இவர்கள் தங்கள் வேத நூலாகிய தோரா என்னப்படுகிற புத்தகத்தில் ஏறக்குறைய கிமு 15 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் தங்களின் மூதாதையரான ஈசாக்கு வழியில் யாக்கோபு மூலமாக தங்கள் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாகவும் தாங்களே கடவுளின் பிள்ளைகள் எனவும் சொந்தம் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இரண்டாவது இடம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு

,இவர்களும் தங்களை ஆபிரஹாமின் சந்ததி என்று சொல்லிக்கொள்ளுகின்றனர் .ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உலகின் அனைத்து மக்களும் இந்த சிலாக்கியத்தை அடைய முடியும் என்றும் உடல் சம்மந்தமான உறவில் ஒருவேளை ஆபிரஹாம் வம்சத்தில் வராவிட்டாலும் ஆன்மிக்க பிராகாரம் ஆபிரஹாமின் மகன் என்று அழைக்கப்படும் இயேசுகிறிஸ்து மூலமாக அந்த சந்ததிக்கு உரியவர்களாக ஆகமுடியும் என்பதே இவர்களின் வாதம் .

மூன்றாவது இடம் அரேபியர்கள் இவர்கள் சொல்லப்போனால் தங்களின் நாடோடிக்கதைகளில் மட்டுமே ஆபிரஹாமின் நினைவலைகளில் இருந்துள்ளனர்

.இவர்கள் முஸ்லிமாக மாறினது கிபி 665க்கு பின். முகமது நபி அவர்களின் மூலமாகவே தாங்கள் ஆபிராஹாமின் மூத்த சந்ததி என்றும்,அவர்களின் வழியில் வந்த இரண்டாவது, மற்றும் உலகின் கடைசி நபி முகமது என்றும் வாதிடுகின்றனர்.அதற்கு அவர்கள் சொல்லும் விசயம் ஆபிரஹாம் அவர்கள் தங்கள் மூத்த மகன் இஸ்மாயிலையே பலியிடக்கொண்டு போனார் என்று சொல்லி 1400வருடங்கள் இந்த பக்ரித் கொண்டாடுகிரார்கள்.

நபி

முகமது தன்னுடைய நிலை சரியாக வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்த ஆயுதம் இதுதான் .”யூதர்கள்,கிறிஸ்தவர்களுக்கு வேதம் கொண்டு வந்த நபிகள் எல்லாம் நல்லவர்கள் ஆனால் யூதர்களும் ,கிறிஸ்தவர்களும் ஏமாற்றுபவர்கள்.அவர்கள் தங்கள் நபிகள் கொண்டுவந்த வேதத்தை காசுக்காக (அற்ப கிரயத்துக்காக ) மாற்றி எழுதி விட்டார்கள்.அவர்களிடம் வந்த நபிகளை கொன்றுவிட்டார்கள், நபிமார்களை கடவுளாக்கிவிட்டார்கள்,அவர்களின் மண்ணறைகளை வணக்கத்தளமாக்கிவிட்டார்கள்,இறைவனுக்கு பிள்ளைகள் ,மனைவி என்று சொல்லி இணைக்கற்பித்துவிட்டார்கள்என்பது போனற பல விஷயங்களை (அதாவது இதில் பல பழைய விசயங்கள் உண்டு) ஏதோ புதிய கண்டு பிடிப்பாக உபயோகப்படுத்தினார் .

ஆனால் சொன்னவர் எதையும் ஆதாரத்தோடு சொல்லவில்லை

.எல்லாம் இறைவன் தன் புத்தகத்தில் எழுதிவத்துள்ளார் .அதை எனக்கு இறக்கி தருகிறார் என்று பொத்தம் பொதுவாக சொல்லிவிட்டார்.

அதை அப்படியே நம்பும் என்னருமை

(முஸ்லீம்) சகோதரர்கள் அதை எப்படியாவது உண்மை ஆக்கி விடவேண்டும் என்பதற்க்காக வரலாற்று ஆதாரங்களை பைபிளில் தேடி அலைகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகை அல்ல .

முதலில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது குரான் யூதர்கள் மீதும்

,கிறிஸ்தவர்கள் மீது சொல்லும் குற்றச்சாட்டுகள் தார்மீக அடிப்படையில் உண்மையானதா ? என்பதை தொடர்ந்து நாம் ஆராய்வோம்

வளரும்

இன்ஷா அல்லா

கர்த்தருக்கு சித்தமானால்

1 பின்னூட்டம்

Filed under அல்லா, இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம், முகமது நபி, முஸ்லீம், யூதர்கள்

இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்

இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்

பிலிப் அன்சாரி, தமிழ் நாடு

http://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/blog-post_1346.html
Philip Ansari
(ஆங்கிலம்)


http ://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/from-crescent-to-cross-philip-ansari.html

பால் முகமது சினிராஜ்,இந்தியா http://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/blog-post_4294.htmlகே.கே.அலவி,இந்தியா
(இஸ்லாமிய மத குருவின் மகன்) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_7841.html


இஸ்மாயில்(இந்தியா) http://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/blog-post_1151.html

குலாம் காதிர் குரைஷி,காஷ்மீர் http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_01.html
முகமது ரிச்சர்ட்(பர்மா) http://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/islam.htmlகோர்ஸ்ரோவ்,(ஈரான்) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_2187.html
துல்சா ஓக்லஹோமா,
(முன்னால் இமாம்,ஈரான்) http://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/blog-post_3021.html
டினி,(இந்தோனேசியா) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_9253.html

ஹன்னா,இமாமின் மகள்
(இங்கிலாந்து) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_371.html

முகமது(நைஜீரியா) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_5857.htmlடாக்டர்.ஜெரேமியா http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/280000.html

குல்சான் எஸ்தர்,(பாக்கிஸ்தான்) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_9172.html
தீமோத்தேயு
ஆப்பிரஹாம் http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/converting-from-islam-to-christianity.html

டாக்டர்.மார்க் காபிரியேல்

(முன்னால் இமாம்,எகிப்து) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_9957.html
முகமது கமாலூதீன் முஜாஹிதீன்,
எகிப்து http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_4974.html
முகமது(எகிப்து) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_7617.htmlஅப்துல் ரஹ்மான்,ஆப்கானிஸ்தான் http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_5016.html


டேனியல் சாயெஸ்த்(ஆசிரியர்) http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_03.html


அலி http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_4136.htmlபாலஸ்தீன முன்னால்
இஸ்லாமிய தீவிரவாதி http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_1213.html
எராளமான சாட்சிகள் ஆங்கிலம் http://sathyavaan.blogspot.com/2008/01/blog-post_9370.html

இந்த பக்கத்துக்கு ஒரு நாளும் முடிவு இல்லை.தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கும்.

வளரும்……………………..பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இஸ்லாம், கிறிஸ்து, சாட்சிகள், மதமாற்றம், முகமது

அல்ஹம்துலில்லா-எல்லா புகழும் இயேசுவுக்கே

அல்ஹம்துலில்லா-எல்லா புகழும் இயேசுவுக்கே
இயேசுவின் திருப்பெயரால் தொடங்குகிறேன்.அல்லாஹு அக்பர்-இறைவன் பெரியவன்-அவனைத் தவிர உலகில் ஒருவரும் பெரியவர்கள் இல்லை.கர்த்தராகிய இயேசு பெரியவர்.அவன் ரப்பில் ஆலமீன்-படைத்து பரிபாலிப்பவன்,சகலமும் அவருக்கென்றும்,அவர் மூலமாகவும் படைக்கப்பட்டது.அவருடைய நாமத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது.அவர் மனிதனாக வெளிப்பட்ட போது அவர் வெளிப்படுத்திய பெயர் இயேசு அவர் மனிதனின் பாவங்களில் இருந்து இரட்சிக்கிறவர் ,அவர் மனிதனை மீட்பதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட படியினால் அவர் கிறிஸ்து.சுஃப்பானல்லா -இறைவன் பரிசுத்தமானவன்.உலகில் அவர் ஒருவரே பரிசுத்தர்.அவரே அன்றி உலகத்தில் பிறந்த மனிதர்கள் யாரும் பரிசுத்தவான் கிடையாது.ஏன் என்றால் தூய்மையின் அடையாளம் இயேசு மட்டுமே.அவரே தூய்மையானவர்.இன்ஷா அல்லா-கர்த்தருக்கு சித்தமானால் தொடரும்.

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இயேசு, இஸ்லாம், குரான், முகமது நபி